Preventie- en Integriteitsbeleid

Wat doet de Ruytergroep om te borgen dat er een sociaal veilige omgeving voor de kinderen gerealiseerd wordt? Ons beleid bestaat uit een aantal onderdelen:

Gedragscode

Wij onderschrijven de gedragscode die voor dit doel is opgesteld door Scouting Nederland. De kernpunten leest u hieronder, de volledige gedragscode staat onderaan deze pagina.

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
  7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Aannamebeleid

We willen graag dat onvrede, maar ook ongerustheid, snel met de vereniging gedeeld wordt zodat wij er actie op kunnen ondernemen. We hebben de werkwijze daarvoor vastgelegd in een klachtenprocedure.

Vertrouwenspersoon

De Ruytergroep heeft momenteel geen vertrouwenspersoon. Voor zaken die u niet met de vaste leiding of het groepsbestuur wilt bespreken kunt u overleggen met het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren op dergelijke zaken. Zij zullen contact met ons opnemen.

Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur per dag te bereiken (buiten kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst). Telefoon: 033 496 09 11 of e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl